Klachtenregelement

Waarover kan een klacht worden ingediend?
In principe is er geen beperking als het gaat over het indienen van klachten. Het kunnen klachten zijn op organisatorisch gebied (beschikbaarheid en bereikbaarheid, wachtlijsten, samenwerking met en afstemming op andere zorgverleners), op relationeel gebied (bejegening, ongewenste intimiteiten, informatieverstrekking), op inhoudelijk gebied (nalatigheid in de behandeling, foutieve behandeling, niet of te laat terugverwijzen naar de huisarts), op materieel gebied (praktijkruimte, tarieven) en op elk ander gebied waarvan u denkt dat de zorgverlener zich niet zo gedraagt of niet zo handelt als u verwacht.

Het is natuurlijk het beste wanneer u het probleem eerst zelf met uw zorgverlener kunt oplossen. Onvrede en klachten ontstaan dikwijls door gebrekkige communicatie. Rechtstreeks en eerlijk vragen om opheldering helpt veel problemen de wereld uit.

Wanneer u een klacht heeft aangaande de zorgverlening van de therapeut, kunt u de volgende procedure volgen:  

 1. U meldt de klacht aan de zorgverlener, mondeling of telefonisch
 2. U omschrijft hierin uw klacht en bevestigt die per email  healing4eu@aol.com en wietzke80@gmaiil.com
 3. De klacht wordt in behandeling genomen.
 4. Binnen 3 werkdagen ontvangt u een bericht over de stand van zaken.
 5. Binnen 10 werkdagen zal de klacht worden besproken en afgehandeld.
 6. Bij een eventueel langere procedure wordt u binnen 10 werkdagen hiervan op de hoogte gebracht.
 7. De zorgvelener zal, indien gegrond, uw klacht als leerpunt binnen de organisatie/praktijk  doorvoeren.
 8. Waar nodig kunt u op basis van uw klacht uitgenodigd worden voor een gesprek. Daar waar nodig kunnen wij in redelijkheid een oplossing aandragen of gezamenlijk tot een oplossing komen.
 9. Klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld en maximaal vijf jaar digitaal gearchiveerd binnen het centrum/de praktijk.

Is het probleem te ernstig, durft u niet zo goed uw zorgverlener aan te spreken over wat u dwars zit of loopt uw poging stuk op onwil of onbegrip van de zorgverlener, dan is uw volgende stap contact op te nemen met de beroepsorganisatie waarbij de zorgverlener is aangesloten: SBLP .  Zij hebben een uitgebreide klachtenregeling welke u via info@sblp.nl kunt opvragen.  

De beroepsorganisatie
De Beroepsorganisatie ziet erop toe dat de aangesloten leden hun beroep overeenkomstig de Code Ethiek en Gedrag uitoefenen.  De beroepsorganisatie verlangt van de aangesloten leden onder meer:

 • een afgeronde beroepsopleiding
 • bijscholing en intercollegiale toetsing
 • een verzorgde en goed bereikbare praktijkruimte
 • een goede waarnemingsregeling
 • berichtgeving aan de huisarts (indien nodig)